HVAD ER KOMPLEKS PTSD?

Kompleks PTSD er en psykisk lidelse, som kan opstå, hvis man har været ude for traumatiske oplevelser. Det vil sige voldsomme eller livstruende begivenheder, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Der er ved K-PTSD ofte tale om flere eller længevarende traumer.

Hvad er Kompleks PTSD?

Hvad er Kompleks PTSD, og hvordan adskiller den diagnose sig fra PTSD?

Der er ved K-PTSD (som ved almindelig PTSD) oplevet en eller flere udløsende traumatiske begivenheder, med en følelse af at være i livsfare. Ved K-PTSD ses ofte flere traumer eller  gentagende livstruende eller skadelige situationer, vedvarende traumeoplever eller gentagende massive omsorgssvigt. Det kan ofte være svært at pege på en enkelt udløsende årsag, og ofte starter de traumatiserende omstændigheder i barndommen. Det er dog ikke altid tilfældet: senere gentagende traumatiserende begivenheder kan også udløse K-PTSD. Når K-PTSD stammer fra barndomstraumer handler det oftest ikke om en enkelt eller få traumatiske hændelser men mere om en opvækst med gentagende traumer, overgreb, vold og generel omsorgssvigt.

Ved PTSD  er et af diagnosekriterierne, at der skal foreligge mindst én udløsende traumatisk begivenhed med oplevet livsfare, hvorimod man ved K-PTSD ikke i samme grad skal kunne redegøre for bestemte traumer, der har udløst lidelsen, som i højere grad kan stilles ud fra symptombilledet. 

FORSKELLEN PÅ PTSD OG KOMPLEKS PTSD

www.lptsd.dk

PTSD

Kan opstå efter et enkeltstående traume, det man kalder choktraume. Der kan også være flere traumer bag en PTSD.

Diagnosekriterier

Kompleks PTSD

Forekommer oftest efter flere traumer eller efter gentagende traumer eller længerevarende traumer.

Diagnosekriterier

KRAV TIL K-PTSD

De 3 første symptomer er de samme som ved PTSD, men for at få diagnosen K-PTSD skal yderlig 3 andre symptomer være tilstede.

Ligesom ved almindelig PTSD ses udover kernesymtomerne hjerneforandringer, som medfører kognitive problemer og kropslige reaktioner,

Nedenunder symptomerne på K-PTSD. 

6 kernesymptomer skal være til stede for at få diagnosen Kompleks PTSD

SYMPTOMER PÅ KOMPLEKS PTSD

www.lptsd.dk

Flashback

Flashback er en  genoplevelses-oplevelse af et traume: En følelse af, at man oplever traumet eller dele af traumet igen.

Flashbacks udløses af triggere, dvs. ting, der minder én om traumet; det kan være en lyd, en lugt, en situation, en følelse mm.
Genoplevelses-oplevelsen kan forekomme som:

 • Ubehagelige, påtrængende minder, der vækker angst
 • Følelser og sanseoplevelser
 • Mareridt
 • Forvrængede oplevelser af virkeligheden

Undgåelsesadfærd

Undgåelsesadfærd beskrives som en stærk trang til at undgå det, der minder om traumet. Dette for at undgå

 • at blive trigget
 • at få flasbacks om traumet
 • at stå i samme situation eller følelse, som man havde under et traume

Man kan søge at undgå

 • film, nyhedsudsendelser
 • bestemte sanseindtryk
 • situationer
 • steder
 • relationer
 • årsdage for traumet
 • en følelse man havde under traumet, f.eks angst, rædsel, tab af kontrol, følelsen af tvang, smerte, fastlåsthed mm.

Man kan have en ubevidst trang til at undgå alt, der kan give en følelse af fare, undertrykkelse, tvang, kontroltab eller andre svære følelser, man oplevede under et tidligere traume. Hos nogle kan undgåelsesadfærden tage så meget over, at man bliver bange for alt, der kan være potentielt farligt, trafikken, andre mennesker, livet i det hele taget, og man ender med at leve isoleret og være bange for at gå udenfor sin dør.

www.lptsd.dk
www.lptsd.dk

Vagtsomhed

Hjerne og krop er i en stresstilstand med øget alarmberedskab, hvilket kan vise sig ved:

 • Tendens til forskrækkes nemt og fare sammen ved den mindste lyd
 • Øget irritabilitet og vredesudbrud
 • Søvnproblemer. Manglende søvn, hyppige opvågninger, mareridt
 • Tendens til mistro
 • Lyd-/støjfølsomhed: lavere tolerance overfor høje lyde, gentagende lyde eller flere forskellige lyde på én gang
 • Stressfølelse i kroppen, evt med muskelspændinger, påvirket puls og åndedræt m

Forstyrret følelsesregulering

En forstyrret følelsesregulering kommer til udtryk i alt, der har at gøre med at håndtere sine følelser. Der viser sig ved

 • Problemer med at rumme svære følelser; at være i dem, holde dem ud og regulere dem. Ens følelser kan blive meget forstærkede og opleves meget intense og overvældende, som voldsom vrede eller altopslugende angst. Omvendt kan man lukke af for sine følelser, føle sig tom og dissociere, så man ikke er til stede i sine følelser, sit hovede eller sin krop.
 • Besvær med at regulere og udtrykke sine følelser i passende omfang og afstemt med situationen. Det ses, at den ramte reagerer indad med selvhad og selvdestruktiv adfærd, evt. direkte selvskade eller at den ramte bliver meget aggressivt og reagerer udad. 
www.lptsd.dk
www.lptsd.dk

Negativt selvbillede

 • Negativt billede af, hvilket menneske man er
 • En følelse af at være værdiløs og ikke værd at elske
 • En følelse af at være utilstrækkelig og uduelig
 • Skyldfølelse
 • Skam
 • Selvhad
 • En trang til skælde sig selv ud eller straffe sig selv

Relationsforstyrrelser

 • Vedvarende problemer med at opretholde relationer
 • Svært ved at føle sig tæt med andre
 • Undgåelse af at komme andre nær
 • Undvigelse if.t sociale situationer
 • Tendens til at isolere sig
 • Mistillid til andre
 • Gentagne forsøg på at danne nye relationer, hvilket evt. lykkes, men ofte ikke varer ved eller bliver dysfunktionelt
 • Besvær med at passe på egne grænser
 • Besvær med at læse eller respektere andres grænser
www.lptsd.dk
www.lptsd.dk

Hjerneforandringer og kognitivt besvær

Der ses ved hjernescanninger af folk med  PTSD flere forandringer i hjernen

 • Amygdala vokser og bliver mere aktiv. Den del af hjernen, der registrerer og handler på fare.
 • Hippocampus svinder og bliver mindre aktiv. Den del af hjernen, som blandt andet har betydning for positive  følelser, hukommelse og indlæring
 • Der ses ændringer i frontallappen. Den del der styrer de eksecutive funktioner, som omhandler opmærksomhed, overblik, struktur, planlægning, handling og fuldførelse

Hjerneforandringerne giver kognitive problemer 

 • Besvær med at huske dele af traumer
 • Problemer med korttidshukommelsen; man glemmer det, der lige er sket, sagt, gjort eller aftalt
 • Besvær med at formulere sig og huske ord
 • Koncentrationsbesvær: man kan opleve besvær med at læse, udføre almindelige dagligdagsopgaver, føre en samtale eller andet. Man afledes og forstyrres let, og man kan have svært ved flere lyde på én gang
 • Besvær med at multitaske, f.eks. føre en samtale samtidig med, at man kører bil. Besvær med at have flere gryder i gang ad gangen under madlavning eller lign.
 • Manglende overblik og besvær med at organisere, planlægge og strukturere, tage beslutninger, holde orden og overholde deadlines og aftaler
 • Svært ved at lære nyt
 • Udtalt kognitiv udtrætning af få, mindre opgaver
 • besvær med at tænke, fordi amygdala overtager

Kropslige reaktioner

Hjerneforandringerne medfører krosplige reaktioner. Amygdalas høje aktivitet betyder, at binyrerne sender flere streshormoner ud i kroppen, d.v.s. adrenalin, kortisol mm. Det viser sig i kroppen som

 • muskelspændinger
 • påvirket åndedræt; overfladisk vejrtrækning, hyperventilation
 • kropslig uro og anspændthed
 • smerter
 • søvnproblemer
 • et forhøjet kortisolniveau i kroppen påvirker fordøjelsessystemet, så det holder på fedtet, nedbryder muskelmasse og frigiver sukker til blodet 
www.lptsd.dk

Implementering af Kompleks PTSD

I Danmark henholder vi os til WHO´s diagnoseliste, som omhandler både fysiske og psykiske sygdomme.  Hver sygdom er beskrevet med diagnosekriterier og hver sygdom har et diagnosenavn og en diagnosekode. WHO´s seneste udgivne diagnoseliste: ICD-11, hvori diagnosen Kompleks PTSD blev indført, er i princippet gældende fra januar 2022. Men i praksis er K-PTSD endnu ikke fuldt ud implemteret i det danske sundhedssystem. 

En fuld implementering kræver

 • retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
 • et bredt kendskab til diagnosen blandt sundhedspersonale
 • it-systemer, der understøtter de nye diagnosekoder i ICD-11

I Danmark henviser nogle psykiatere og andre behandlere til, at patienten har diagnosen K-PTSD uden at kunne bruge rette diagnosekode i patientjournalen. Andre behandlere henviser til, at diagnosen K-PTSD endnu ikke kan bruges og giver derfor patienten en PTSD-diagnose med tilhørende diagnosekode for PTSD.

Den ikke-ensartede praksis skaber selvsagt forvirring blandt patienter, der oplever tvivl og diskussioner om, hvorvidt Kompleks PTSD findes og kan fås som diagnose. Diagnosen findes, men ikke alle behandlere benytter sig af den endnu. Hvornår diagnosen Kompleks PTSD er fuldt ud implementeret i Danmark er uvist, men et bud er 2027.

www.lptsd.dk

Har du brug for at tale med en fagperson?

Kontakt direkte vores fagpersoner via brevkassen og de vil gøre deres bedste for at rådgive dig.

www.lptsd.dk

Følg os på sociale medier

Scroll to Top