DATABESKYTTELSESPOLITIK

Hos Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende ønsker vi at beskytte de personoplysninger, vi ligger inde med. I det følgende oplyser vi nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Du kan læse mere om cookies her.

Det overordnede formål med Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende behandling af personoplysninger er, at vi skal være i stand til at levere vores kerneydelse til vores medlemmer. 

Uanset i hvilken sammenhæng Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende behandler personoplysninger, ønsker vi at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte og fyldestgørende informationer.

Dataansvar

Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og vi har dermed ansvaret for, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Overladelse og videregivelse af oplysninger

Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende anvender databehandlere og leverandører, der udfører arbejde på vores vegne. Det gælder eksempelvis ved vedligeholdelse af it, backup og e-mailkonti. Databehandlere og leverandører kan få adgang til de data, der er nødvendige for at løse opgaven, men vil være kontraktligt forpligtede til at behandle disse data fortroligt. For Landsforeningen for PTSD ramte og pårørendes databehandlere gælder, at der i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelseslovgivningen er indgået databehandleraftaler.

Når Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende yder rådgivning, er vi underlagt tavshedspligt. Udgangspunktet er derfor, at vi hverken er berettigede eller forpligtede til at overlade eller videregive oplysninger – herunder personoplysninger, som vi får kendskab til i kraft af medlemsforholdet – til udenforstående. Uanset hvilken stilling den enkelte har, er alle medarbejdere hos Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende omfattet af denne tavshedspligt.

Sikkerhed

For at sikre, at personoplysninger ikke kommer til udenforstående kendskab, har Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende en række interne regelsæt om bl.a. håndtering af personoplysninger, it-sikkerhed og fortrolighed, som alle medvirker til at sikre, at vi efterlever databeskyttelseslovgivningen.

Vi har til stadighed fokus på, at de personoplysninger, vi ligger inde med, beskyttes bedst muligt.

For at undgå tab af data tager vi dagligt backup af de data, vi behandler i vores it-systemer – det gælder selvfølgelig også personoplysninger.

Hvis vi måtte komme ud for et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at personoplysninger kan være tilgået uvedkommende, vil vi underrette de berørte så hurtigt som muligt, sådan som databeskyttelseslovgivningen kræver det.

Hvis du bliver bekendt med, at der kan være sket et brud på datasikkerheden, eller at personoplysninger kan være kommet til udenforståendes kendskab – f.eks. fordi du er it-leverandør til Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende, eller fordi du på anden måde bliver opmærksom herpå – vil vi sætte pris på, at du kontakter os hurtigst muligt. Du kan sende besked pr. e-mail til info@landsforeningenforptsd.dk

Opbevaring

Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende opbevarer ikke personoplysninger længere, end det er nødvendigt. Og vi sørger i henhold til databeskyttelseslovgivningen for at slette de personoplysninger, det ikke længere er nødvendigt at opbevare.

Personers rettigheder

Oplysningspligt
Databeskyttelseslovgivningen giver den enkelte forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om vedkommende, og loven pålægger os visse pligter – som f.eks. at oplyse den enkelte om, at vi har indsamlet eller vil indsamle personoplysninger om vedkommende.

Når vi behandler personoplysninger, oplyses vedkommende derfor om, hvilke personoplysninger der behandles, og formålet med behandlingen, i det omfang opfyldelse af denne oplysningspligt ikke er i strid med reglerne om faglig tavshedspligt. Informationen om behandlingen vil tilgå den enkelte i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Indsigtsret, berigtigelse mv.
Den enkelte har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende ligger inde med om vedkommende, ligesom den enkelte har ret til at se oplysningerne, alt i det omfang indsigtsretten ikke strider mod reglerne om faglig tavshedspligt.

Den enkelte har ret til at bede om, at Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende retter eller sletter personoplysninger, hvis vedkommende mener, at oplysningerne f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til anmodningen.

Hjemmelsgrundlag
Landsforeningen for PTSD ramte og pårørendes behandling af persondata bygger på databeskyttelsesforordningens art. 5, 6, stk. 1, 9 og 10, samt databeskyttelseslovens kapitel 3.

I det omfang hjemmelen for behandling af personoplysninger er et samtykke, kan dette samtykke altid tilbagekaldes. Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende kan dog fortsat behandle de personoplysninger, som kan behandles på andet grundlag end samtykke.

Yderligere oplysninger
I det omfang der måtte være spørgsmål til ovenstående eller den enkeltes rettigheder i henhold til lovgivningen, står vi til rådighed. Vores kontaktoplysninger findes her på hjemmesiden.

Der findes mere information om databeskyttelseslovgivningen og den enkeltes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om personoplysninger behandles lovligt – f.eks. som led i en klagesag. Alle registrerede personer har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Version

Denne databeskyttelsespolitik er senest revideret i december 2021. 

Scroll to Top